X
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰۷:۵۹ ۱۱۲
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی تمدید مجدد مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و بهره برداری استان یزد

آگهی تمدید مجدد مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و بهره برداری استان یزد

آگهی تمدید مجدد مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و بهره برداری استان یزد

پیرو آگهی مزایده عمومی به شماره مزایده ۵۰۹۸۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۱ جهت محدوده های اکتشافی و شماره مزایده 5098003434000002 جهت معادن بهره برداری ،گواهی کشف و دپوی مواد معدنی مندرج در روزنامه بشارت نو به شماره 2067 مورخ 14/07/1398 و روزنامه صبح یزد به شماره 616 مورخ 13/07/1398 فرصت ارائه مدارک تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 06/09/1398 تمدید گردید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده به سایت سازمان به آدرس yzd.mimt.gov.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا ساعت 14:15 روز چهار شنبه مورخ 06/09/98 به دبیرخانه سازمان به نشانی ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند، همچنین متقاضیان می بایست با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir قسمت مزایده در بخش اجاره نسبت به پیگیری مراحل شرکت درمزایده و در نهایت پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

به پیشنهادات ناخوانا، مخدوش، بدون فیش بانکی یا ضمانتنامه، سپرده ناقص، مشروط، فاقد امضاء و یا خارج از شرایط مزایده و عدم درج درخواست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و کلیه پیشنهاداتی که در مهلت مقرر تسلیم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نشده‌اند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  1. پاکت های الف راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 10/09/98 در کمیسیون مزایده باز و در صورت تایید تضمین ارائه شده (پاکت الف)، پاکتهای صلاحیت فنی و مالی (پاکت ب) به کارگروه فنی ارجاع خواهد شد.
  2. فرم پیشنهاد قیمت (فرم ج) برای آن دسته از متقاضیانی که فرم الف و ب آنها مورد پذیرش واقع گردیده است، راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 16/09/98 در جلسه کمیسیون مزایده بازگشایی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. حضور مزایده گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تایید کارگروه فنی قرار گرفته با ارائه کارت شناسایی معتبر در این جلسه بلامانع می باشد.
  3. متقاضیان شرکت در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و کد کاداستر محدوده شرکت در مزایده را بر روی همه پاکت ها لاک و مهر شده قید و آنرا امضا و مهر نمایند.
  4. رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی و همچنین قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1392 و سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با بخش معدن برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی می‌باشد.
  5. شرکت کننده درمزایده مکلف است نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب4072053107835575 نزد بانک مرکزی با شماره شبا 530100004072053107835575 IR اقدام نماید .(توجه: کلیه استناد به نام شرکت کننده در مزایده صادر گردد)
  6. هزینه آگهی مزایده بعهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.
  7. متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده شرکت نمایند.
  8. متقاضیان جهت کسب اطلاعات در خصوص سامانه یاد شده می توانند با شماره 02141934 پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نمایند.
  • مدارک مورد نیاز

1) ضمانتنامه بانکی + فرم (الف) (پاکت الف) 2 ) فرم (ب) + گواهی تأیید صلاحیت فنی و مالی، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت، (پاکت ب) 3 ) فرم (ج) پیشنهاد قیمت (پاکت ج)

یادآوری: انجام امور مزایده به هر دو روش دستی (ارائه مدارک به دبیرخانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت) طبق روش ذکر شده درسایت و همچنین به روش الکترونیکی (سامانه ستاد) به صورت توأم می بایست انجام پذیرد.

آدرس سازمان: یزد، بلوار دانشجو، ساختمان شهید پارسائیان، کد پستی 8916713445، تلفن 5-36248051-035 سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 2.8486854235331
Query time: 2.2228226661682